De 20 huisregels van Stal Gouwzicht

 

Voor de veiligheid van mens en paard en de goede orde op stal, verzoeken wij u zich te houden aan de onderstaande regels:

1

Wij verzoeken u om u tenminste 15 minuten voor aanvang van de les te melden. U kunt daar vragen op welk paard u of uw kind mag rijden. U wordt geacht zelf uw paard te poetsen en zadelen.
Mocht u hulp nodig hebben met opzadelen, kom dan iets eerder, dan hebt u nog voldoende tijd voor het vragen van hulp aan de instructeur of een vrijwilliger.

2

Wanneer u (of uw kind) te laat in een les verschijnt, ondervinden anderen hier hinder van. Komt u te laat in de les, dan kan u deelname aan deze les worden ontzegd. De verplichting het lesgeld te voldoen blijft echter bestaan.

3

De paarden en pony’s dienen helemaal gepoetst te worden, voordat u begint met opzadelen. Vooral de plaatsen onder het tuig goed schoonmaken. Zo helpt u onze paarden te controleren en voorkomt u dat de dieren vervelende wonden of drukplekken krijgen.

4

De lespaarden en -pony’s worden ingedeeld naar opleidingsniveau van de ruiters. Zulks naar beoordeling van de instructeur. Onderling mag zonder toestemming van de instructeur niet geruild worden.

5

Tijdens het paardrijden bent u verplicht een veiligheidscap te dragen, evenals laarzen óf hoge schoenen in combinatie met chaps. Het dragen van rijkleding geniet de voorkeur;

6

Een groepsles duurt 60 minuten, een les met minder dan
4 deelnemers wordt ingekort, een longe- & privéles duurt
30 minuten. De eerst 10 minuten zijn bedoeld om op te stijgen en in te stappen, de laatste 10 minuten om uit te stappen; U of uw kind mag pas na toestemming van de instructeur de rijbaan betreden om op te stijgen.

7

Na afloop van de les wordt u geacht uw paard en het materiaal correct te verzorgen. Dit betekent onder meer afzadelen, bit schoonmaken en op de juiste plaats terugleggen van het zadel, hoofdstel en halster.
Ook dient het paard teruggebracht te worden naar de betreffende paddock of stal, tenzij anders aangegeven door de instructeur. Vraag hierbij indien nodig hulp aan het personeel.

8

Na gebruik van poetsplaats, stalgangen en andere faciliteiten dient u deze opgeruimd en aangeveegd achter te laten.

9

Klanten en bezoekers van de stal worden vriendelijk verzocht zich in de stallen en tijdens het bijwonen van de lessen rustig te gedragen; Ouders/begeleiders van rijdende kinderen worden verzocht niet te praten tegen de kinderen en/of instructeur tijdens de les. Dit om de veiligheid in de rijbaan zo hoog mogelijk te houden

10

Klanten en bezoekers worden verzocht alleen bij de paardenstallen of de rijbaan te verblijven en niet langdurig op de boerderij bij de andere dieren te kijken.

 

11

Kinderen onder de 11 jaar blijven op de boerderij onder toezicht van een volwassene, bij de paarden kunnen ze onder toezicht van de instructeur blijven.

12

Het is niet toegestaan paarden en pony’s zelf te voeren vanuit de voeropslag van de manege, tenzij dat gevraagd wordt door de instructeur;

13

Bij regen/sneeuw gaan de lessen in principe gewoon door, mogelijk met een theorieles, Stal Gouwzicht behoudt zich echter te alle tijden het recht voor om de lessen te laten vervallen of te verzetten wanneer omstandigheden daar aanleiding toe geven, dit met name met het oog op de veiligheid van u en/of uw kind;

14

Op het terrein van de stal dient u hekken en deuren te sluiten, ook wanneer u een paard/pony aan de hand voert;

15

Fietsen, auto’s en trailers dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen. Honden zijn niet toegestaan op het terrein van de stal.

16

In en rond de stal is het verboden te roken;

17

Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan;

18

Aanwijzingen van de eigenaar en van door de eigenaar aangewezen beheerders dienen door iedereen te worden opgevolgd;

19

Indien regels uit dit huishoudelijk reglement herhaaldelijk (na
3 waarschuwingen) worden overschreden of een persoon naar mening van de eigenaar/bedrijfsleider zich niet naar behoren gedraagt, kan de stal deze persoon toegang tot het bedrijf ontzeggen; Mochten er nog  lessen te goed staan, dan kunnen die in dit geval niet teruggevorderd worden.

20

Klachtenprocedure: indien u klachten hebt over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie of andere zaken, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen.
Dien uw klacht mondeling of schriftelijk in bij de eigenaar. Binnen twee weken ontvangt u een antwoord van de eigenaar.

 

 

Wij streven naar een sportief en gezellig paardensportbedrijf, dat vakkundig, verantwoord en paardvriendelijk geleid wordt. Voor vermissing en schade aan eigendommen kan Stal Gouwzicht niet aansprakelijk gesteld worden.

Lees ook onze algemene voorwaarden.