Algemene Voorwaarden Stal Gouwzicht

 

I. ALGEMEEN

 

Artikel 1: Definities
a. Stal Gouwzicht, gevestigd te Zunderdorp (gemeente Amsterdam) aan de Broekergouw 5 (1027 AH);

b. De Ruiter: degene die hetzij op diens eigen paard, hetzij op een door de Stal Gouwzicht ter beschikking gesteld paard rijdt op het terrein van de Stal Gouwzicht of daarbuiten en / of rijles krijgt van de Stal Gouwzicht en de klant die op een paard in eigendom van de Stal Gouwzicht les krijgt van de Stal Gouwzicht. Hieronder wordt ook verstaan een potentiële koper die een proefrit maakt op een aan de Stal Gouwzicht in eigendom toebehorend paard;

c. Huisregels: de door de Stal Gouwzicht vastgestelde gedragsregels en veiligheidsvoorschriften.

 

Artikel 2: Verplichtingen Ruiters

1. De Ruiter is te allen tijde verplicht met veiligheidscap te rijden.

2. De Ruiter is verplicht de door de Stal Gouwzicht gehanteerde Huisregels na te leven. Deze regels staan vermeld op de website en op stal. Stal Gouwzicht heeft bij opgave voor een (manege)les de betreffende regels kenbaar gemaakt aan de Ruiter en de Ruiter heeft van de inhoud daarvan kennis genomen. De Ruiter is er verantwoordelijk voor dat hij en de door hem meegebrachte derden deze regels naleven.

3. De Huisregels kunnen tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen zullen steeds aan de Ruiter worden bekend gemaakt.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1. Het verblijf op en om het terrein van Stal Gouwzicht en deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de Ruiter.

2. Stal Gouwzicht is slechts dan ten opzichte van de Ruiter aansprakelijk voor door deze geleden schade, indien deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van Stal Gouwzicht, dat in ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Stal Gouwzicht door haar moet worden betracht.

3. De aansprakelijkheid van Stal Gouwzicht ex artikel 6:179 BW is beperkt tot schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de door Stal Gouwzicht in het kader van haar bedrijfsuitvoering in acht te nemen zorgvuldigheid.

4. Stal Gouwzicht is ten opzichte van de Ruiter en met deze meegekomen derden nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de Ruiter van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens Stal Gouwzicht gegeven.

5. De aansprakelijkheid van Stal Gouwzicht is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de door Stal Gouwzicht afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Op verzoek van de Ruiter wordt inzage verstrekt in de betreffende verzekeringspolis.

6. Voorts is de aansprakelijkheid van Stal Gouwzicht beperkt tot de schade welke het directe gevolg is van een handelen of nalaten in zin van de leden 2 en 3 van dit artikel. Stal Gouwzicht is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade op enigerlei wijze in verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

7. Stal Gouwzicht is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de Ruiter en door hem meegebrachte derden.

 

II. RIJLESSEN EN LEASEN

 

Artikel 4: Les- en lease-abonnementen en betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk andersluidende afspraken worden gemaakt, worden zowel rijlessen als het leasen van een paard aangeboden in de vorm van een kwartaalabonnement.

2. Voorafgaand aan de afsluiting van een kwartaalabonnement wordt een tarief overeengekomen. De tarieven kunnen aan het begin van een kwartaal worden verhoogd. De tariefverhoging zal minstens een maand voor ingaan van het nieuwe kwartaal bekend gemaakt worden.

3. Het les/leasegeld dient per kwartaal of per maand te worden voldaan. Het les/leasegeld dient te zijn voldaan in de eerste week van het desbetreffende kwartaal of maand.

4. Wanneer het abonnement ingaat halverwege het kwartaal, wordt het verschuldigde les/leasegeld berekend naar rato van het aantal lessen dat wordt genoten in het betreffende kwartaal.

5. De kosten voor deelname aan extra georganiseerde dagen, zoals wedstrijden, buitenritten e.d. zijn niet bij het les/leasegeld inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

6. Indien er achterstand in de betalingen ontstaat, heeft de Stal Gouwzicht de bevoegdheid de lessen c.q. het leasen direct op te schorten dan wel te beëindigen. Dit laat de betalingsverplichtingen van de Ruiter onverlet.

Met de invordering gemoeide incassokosten komen voor rekening van de Ruiter.

 

Artikel 5: Annulering les

1. Indien de Ruiter niet aan een les deel kan nemen dan dient hij zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden via de website. Deze les kan dan in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald.

2. Indien de Ruiter een les niet dan wel niet tijdig annuleert, kan deze niet worden ingehaald en kan evenmin aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het lesgeld. Indien de Ruiter door omstandigheden gedurende een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, worden in overleg tussen de Stal Gouwzicht en de Ruiter nadere betalingsafspraken gemaakt.

 

Artikel 6: Opzegging / beëindiging abonnement

1. Een afgesloten les/lease-abonnement wordt na afloop van een kwartaal stilzwijgend voortgezet.

2. Het opzeggen van les/lease-abonnementen kan door beide partijen geschieden tegen het einde van een kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 7: Vervallen lessen

1. Op feestdagen en andere bijzondere dagen vervallen alle lessen. Deze kunnen op andere dagen / tijden worden ingehaald.

2. Tijdens de schoolvakanties vervallen alle lessen behalve op woensdagen en zaterdagen. De ruiters die normaliter op een andere dag les hebben, kunnen dan de lessen op woensdag of zaterdag inhalen.

3. Stal Gouwzicht is gerechtigd om lessen wegens bijzondere omstandigheden te laten vervallen. Indien een vervallen les niet kan worden ingehaald, worden de kosten daarvan gerestitueerd aan de Ruiter.

4. Indien lessen vervallen wegens ziekte van de paarden, kunnen deze lessen op een later tijdstip worden ingehaald. Bij ziekte langer dan een maand zal door Stal Gouwzicht de helft van het lesgeld gerestitueerd worden.

 

Artikel 8: Vervallen leasedagen

1. Op feestdagen en andere bijzondere dagen loopt het leasen in beginsel door, tenzij anders is overeengekomen. Alleen dan kan dit worden ingehaald op andere dagen / tijden.

2. Er kan niet worden ingehaald wanneer de ruiter zelf niet kan wegens vakantie of ziekte.

 

III. PONYDAGEN / PONYKAMP

 

Artikel 9: Aanmelding

1. Onder andere op de website zal worden aangekondigd wanneer de ponydagen of ponykampen plaats zullen vinden. De aanmelding dient ook via de website te geschieden. Aangemelde zal een schriftelijke bevestiging ontvangen met een betaalverzoek.

2. Pas na betaling van de ponydag / het ponykamp is de deelname hieraan definitief geworden.

 

Artikel 10: Annulering

1. Annulering tot drie dagen van tevoren is kosteloos.
2. Bij annulering van 72 tot 24 uur van tevoren wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen 24 uur of als er in het geheel geen sprake is van annulering (‘no-show’), dan is het volledige bedrag verschuldigd.

 

IV. PENSIONSTALLING

 

Artikel 11: Pensionstalling

1. Stal Gouwzicht biedt ook de mogelijkheid tot pensionstalling. Stal Gouwzicht zal waar mogelijk rekening houden met de voorkeuren voor stalling en de te leveren diensten.

Tot deze diensten behoort in ieder geval het onderhoud aan de stallen, het leveren van stro en hooi dan wel kuilgras, en het beschikbaar stellen van kastruimte in de zadelkamer.

2. Van tevoren wordt overeengekomen welke stal het pensionpaard toegewezen krijgt. Dit is dan de vaste stal totdat anders wordt overeengekomen.

3. In onderling overleg wordt afgesproken wanneer de pensionstalling aanvang neemt. 3. De pensionstalling is maandelijks opzegbaar, de opzegtermijn is een maand.

 

Artikel 12: Paddock- en weidegang

1. In het winterseizoen zullen de pensionpaarden per dag enkele uren in een paddock worden gelaten. Hierbij zal rekening worden gehouden met de samenstelling van de kudde.

2. Gedurende het weideseizoen biedt Stal Gouwzicht 24-uurs weidegang. Indien dit niet gewenst is, dient het pensionpaard zelf door de eigenaar buiten en binnen gezet te worden. Een en ander dient van tevoren afgestemd, zodat de kudde niet te veel verstoord wordt.

3. Tijdens paddock- of weidegang kan de stal gebruikt worden om andere paarden te stallen voor onder ander voeren of wachten voor de rijlessen.

4. Tijdens het weideseizoen kan de stal tijdelijk aan een derde verhuurd worden. Het recht van gebruik van de betreffende stal in het winterseizoen blijft behouden.

 

Artikel 13: Pensiongeld en betaling

1. Voorafgaand aan de afsluiting van een pensionovereenkomst wordt een tarief overeengekomen. De tarieven kunnen aan het begin van een kwartaal worden verhoogd. De tariefverhoging zal minstens een maand voor ingaan van het nieuwe kwartaal bekend gemaakt worden.

2. Het pensiongeld dient per maand te worden voldaan. Het pensiongeld dient te zijn voldaan aan het begin van de desbetreffende maand.

3. Wanneer de pensionstalling ingaat halverwege de maand, wordt het verschuldigde pensiongeld berekend naar rato van het aantal dagen dat wordt genoten in de betreffende maand.

 

© September 2020 Stal Gouwzicht